I Postępowanie Reklamacyjne

 1. Sklep udziela gwarancji na zasadach określonych w dziale II.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, określoną szczegółowo w poniższym dziale.
 3. Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 8.
 4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, w przypadku towaru nowego. W przypadku towaru używanego, reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową można zgłaszać przed upływem roku od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest wówczas do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 8. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi
  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
 9. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 10. Reklamacje prosimy kierować na adres:

EASYPET Artur Ligięza
ul. Leśna 131
05-083 Wyględy

II Gwarancja

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Easypet.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia, a w szczególności przesyłając zdjęcia oraz dokładny opis Towaru, wobec którego prowadzone ma być postępowanie gwarancyjne.
 5. Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.
 6. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail:  w przypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego lub na adres e-mail  w przypadku Klientów, nie będących jednocześnie konsumentami w myśl wyżej wspomnianego art Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie pytania można kierować również do sklepu drogą telefoniczną pod numerami: 883 73 73 73 lub 801 003 194.
 8. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale I Postępowanie reklamacyjne.

III Zwroty – Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (znajdziesz je tutaj) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres  bądź też listownie na adres: EASYPET Artur Ligięza ul. Leśna 131, 05-083 Wyględy
 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 4. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  5. dostarczania prasy;
  6. usług w zakresie gier hazardowych
  7. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.